1. Whaa Alaayi sibhaan Alaayi uumlik ikwaasanaayi ibaraam tikadhaw baakaay ooshbha aaw arrafiini.
  Whaa Alaayi sibhaan Alaayi uumlik ikwaasanaayi ibaraam tikadhaw nuun ooshbha bi’arrafayneeb.
  (Uumlik allaayyooyi indi. Oon ibaraam teemaaswooy nuun ookna aaw rhiya indi.)
 2. Tisbha arwideena, w’abriig afyakeena igadyeesi baagiigay kwidhanaayt akrafeena.
  Tisbha ameennaaweena w’abriig afyakeena igadyseesi baagiigay kwidhanaayt amrayeena.
  (Tisbhaawwa w’abriig wa teet teena til’aakaraatiida idgiinti ikwtaami amriyeena indi.)
 3. Tidinya tehlaag koori door baangaadt dayaadtiit ani tikwuukwa mas’a ahaweebka tikt’a tigaaratiituuh.
  Tidinya tehlaag koori door baangaadt dayaadtiit ani oont’a atkwakw as’a anneebka tikt’a tigaaratiituuh.
  (Tidinya ba’aamanana indi aabreet batuuh oon ookaam irabaay tann’i malya ibaasuuruuh doorhan kiingad.)
 4. Iraweek hatay tees’iim eekam ishinshilaayi iwaadya faarsiituuy whaay attakiileeb.
  Y’hatay idungwilat tees’iim eekam ishinshilaayi kehaaynaay irawaak keeyan aanda idammamaamiin.
  (Y’araweeh aabreet batuuh hatay tiis’am kam shinshilaayeet laakiin gaal door naayaa mhaat baakaayna iiktiin indi.)
 5. Y’ar y’adim laamseewwa teeri t’ooreew gabaatwa uunfis areeyinyeet toona kwidhshi dii kehallagiini.
  (Tidinya amaan kitbari y’ar idabalooyaawwa ooreew igooda iyyhaabwa kassaa gaal door haayee bahaayiina ikatiin indi.)
 6. Ootak ikoolayii ingadiib ooyi wi’ankibiiniib shalik addal heeni mhiin fina haadiidamiini.
  (Imiimashiib ikatiin is’aaleeb hadiidiini, uutak ikoolayii ingadi w’asalanaayi.)
 7. Tiliiliituuy Allaabhook aajnuub bii galliili ooshraat igw’adiit damanaay hasamaa tindiyeek.
  (Tiliiliitooh infariid timaagnaay bii shabiibi indi, ooshraat hasamaa tindiyeek.)
 8. Imiidaabuuy Allaabhook eejuur bahadiidaa oot’aam itijannaatiib d’amsaa tindiyeek.
  (Imiidaabooh infariid whara bahadiidaa indi, oot’aam itiijnnaatiib tamaa tindiyeek.)
 9. Allaayi ikishyaayee eenda ibaarakwiinee baruuhan kiirkwayt w’adaab laggamiini
  (Winneet tim’aasiyaa titfadhiidheek. Allaayi han kiirkwayt ikishyaayooh malyaab addabiini indi.)
 10. Y’aasi naniinyaaniit teeraw iramneek irasool mhimmadiit toobuur sh’anhook timadiina.
  (Aan y’aasi kakafyaniit tehamadh’aatee iramnhoob ani hooy amhiit timadiinaatiib kwoonan indi.)
 11. Imiskiina daartiit hooy ooreew tiyaynhoob mikriisoon nhagil diitnhan hana oosuug taratna.
  (Een eenda imiskiina teedriinaat ooreew hooy tiyaynhoob aflaa l’aa y’at kareetaanahan hana aree kak sakatna?)
 12. W’yaat takiit habruuya mheela biinaffasayneet haay y’iinhook w’adgirya beersehook indiyeetay.
  W’ayaay takiit habruuya mheela biilattafayneet aashuuk igarooy giigeen kwilaleehook y’agaarib.
  (Ootak aabreet inb’eeyuuh y’aab ikatyeek ayaay taki habraawwa imheelaawwa naat kadaayaan indi.)
 13. Imiimashiit taabi, ishuukeet haraaaraay, tuuyat ign’iib teefayin da faaydee kamilootyaan.
  (Yeetiit imiimashiib talawni iyadneet toonaawa imiimashiit taaboowa ishuukeet nib’uuywa sh’een aanda winneet kiifaayidna.)
 14. Tigadiiri titibrir tid’iyeetwa teebri tifaad/tifoot anuuwwa gwida fadlook rhinaay neefi haay aamannayeeyook.
  (Tigadiiri tibaraartwa teebri foot anuu ingadiintwa, eetteena kasstee rhinaneek tehayiiteek aamanna.)
 15. Ayaanaatiib dhhaniit kallagiini, dhhaniinaatiib ayaanaayt gwida fidlook rhinaay neefi haay aamannayeeyook.
  (Ayaanaattiib dhhaniina farr’i, dhhaniinaatii ayaana, whikmook aamannayeena gwidaat rhinay.)
 16. Ikwaasanaayi uungaal uurhiim ikariimay, Allaay andiyeeb sooyaaheeb tooyiin ti’ayaayyeet.
  mooyi
  (Yaarbi baruuk woo ikwaasanaayi uun imalaaktaayi andiyeeb sooyaaheeb ayaayyeetay.)
 17. Irasuul oon oor’ooy mooyi w’ayi dehaay bitragiigneek, s’atiit minnaaniimteeneek aymi weerhan lawiini.
  (Oon irasuul dehaay iibaabeetiit tibaakraati mooyii w’ayi dehaay bitragiigneek mishoob neebyeet areenay tiyadneek yimkin hankaay tiyaayiina.)
 18. Is’aalanaay s’aal adeha mhiin ratamanyeeb Allaay andiyeeb sooyaaheeb tooyiin ti’ayaayyeet.
  (Imiimashiib anb’iirhoob w’asalana ees’aal raatamanyhoob oon beetay yaa Alaayuuy sookinaheeb yi’andyeeb.)
 19. Igirma whaash muudiib tirat eeyee tabak mhiin, ookiir eefaroomeetiitka hakwan idammamaamti.
  (Oon igirma whaashiib iibis iyadneeb, wajak dehaay d’iitiit idammamaamtiib afaayid indi.)
 20. Batook amaniin aanda winneet akkadeenaak maliya mhaseeranaaba.
  (Y’arawaak winneet akkadeenaak maliyaab itehasiirna indi tidinya infariidaayt.)
 21. Tilillaaytiib giigsaanaa abiyyeek tamaana, uun uudaar miis’anaab kiikay oomlik hooy baarashiidna.
 22. Toot’a tiw’ankwanaayt baakaay naatka tuuraaw haraabi, dinyaat amramaat rhitiyhan giigti mityaab miriitiit.
 23. Masi suurook akaat baakaayna harriiwa salaamaat. Nabi hooy beeryaneet tuubuur waribhan ka’ashamta.
 24. Aanda yafii kinaab kiikeen isuuroon abeeriin, hallaan igwadoon iifiin keeyaan isanaayaan.
 25. Reet gallee, nawar sh’iibee, arbeewwa nageemee, wheelookna umalaaktaayi naat baakaan tiseenneek.